Зміст Вперед Назад

4.2. Конструктор комп'ютерних тестів

4.2.1. Загальні вимоги

Як інструментальний засіб доцільно використовувати систему комп'ютерного тестування (СКТ), що задовольняє наступні вимоги:

Бурхливий розвиток глобальної комп'ютерної мережі показав перспективність віддаленого тестування студентів за допомогою інтерактивних Web-тестів, встановлюваних на серверах, підключених до локальної комп'ютерної мережі чи мережі Інтернет. Більш ширшому розповсюдженню таких інформаційних технологій в освіті, що дозволяє не тільки підвищити інтенсивність і ефективність процесу навчання, але й істотно розширити аудиторію потенційних слухачів провідних університетів країни, перешкоджає трудомісткість процесу розробки тестів, призначених для роботи в Web-мережі.

Для створення інтерактивних Web-тестів викладачу, крім знань за курсом, необхідно мати спеціальні навички в області застосування Інтернет-технологій, або допомогу відповідного фахівця. При використанні для розробки навчальних матеріалів кожного з великої кількості наявних інструментальних засобів створення і редагування HTML-документів, наприклад, таких як Netscape Composer чи Microsoft FrontPage, вимагаються базові зведення про гіпертекст і визначені навички в області програмування. Крім того, для додавання Web-документам інтерактивних властивостей, що дозволяють оперативно реагувати на інформацію, введену користувачем, автору будуть потрібні ще більш глибокі знання Інтернет-технологій, пов'язані з необхідністю написання програм-оброблювачів з використанням Java, JavaScript чи CGI-додатків. Таким чином, створення навчальних матеріалів для дистанційного навчання в Web-мережі пред'являє дуже високі вимоги до кваліфікації викладача-розроблювача в області практичного використання сучасних інформаційних технологій. У протилежному випадку необхідна спільна робота колективу фахівців різного профілю. Ці обставини істотно підвищують трудомісткість створення навчальних Web-посібників і, деякою мірою, стримують процес розвитку такої форми дистанційної освіти.

4.2.2. Інструментальне середовище розробки інтерактивних мультимедійних Web-тестів

В основі розробленого програмного продукту W-TK закладений принцип динамічного формування HTML-сторінки, що містить текст Web-тесту. Для цього був розроблений шаблон універсальної HTML-сторінки, що включає в себе програми мовою JavaScript, яка на основі вихідних даних (кількість і тексти завдань у тесті, кількість пропонованих відповідей і самі варіанти відповідей, "ціна" правильної відповіді і необхідні суми набраних балів для одержання тієї чи іншої оцінки, час, що відводиться на виконання тесту і ряд інших) формують Web-тест.

При завантаженні HTML-документа в бравзер робочої станції клієнта відповідна програма, написана на JavaScript, здійснює динамічне формування Web-тесту відповідно до вихідних даних. Інші скриптові програми, що містяться в документі, здійснюють контроль за правильністю заповнення полів форми, яка відсилається на сервер для реєстрації, роблять обробку результатів виконання тесту з виставлянням оцінки і ведуть хронометраж роботи над тестом. Інструментальне середовище W-ТК має простий і зручний інтерфейс і дозволяє швидко скласти нове навчальне завдання чи відредагувати наявне. Дана програма написана в програмному середовищі Delphi і має наступні характеристики.

4.2.3. Робота з програмою "Web-Тест Конструктор"

Основні розділи меню програми – Файл і Параметри. Розділ "Файл" містить стандартні для Windows-програм операції роботи c файлами: створення нового html-файлу, відкриття раніше створеного файлу проекту тесту і їхнього збереження. Більшість команд продубльовано кнопками на інструментальній панелі. Файл проекту тесту – файл із розширенням *.wt, у якому зберігаються усі введені користувачем при створенні тесту дані. Наявність цього файлу дозволяє в будь-який час продовжити роботу з формування тесту в додатку W-ТК. Рекомендується завжди створювати такий файл і зберігати в ньому останню версію тесту.

Розділ "Параметри" дозволяє задати ряд властивостей створюваного HTML-документа. У число встановлюваних властивостей входять назва сторінки (титульний рядок створюваної Web-сторінки), ім'я автора тесту, фон сторінки (фоновий колір чи графічна підкладка), кольори шрифтів заголовку, завдання і відповідей. Сформований документ згодом може бути відкоректований засобами стандартних HTML-редакторів (FrontPage, Netscape Composer і т.п.). Отриманий при цьому Web-тест при кожнім його запуску на виконання може містити незмінну послідовність пропонованих варіантів відповідей, але передбачений також режим динамічного формування html-файлу, що змінюється при кожнім звертанні до нього.

Інструментальна панель у верхній частині основного вікна програми містить рядок з піктограмами найбільш уживаних команд: створення нового тесту, відкриття файлу-проекту, попередній перегляд у бравзері, збереження створюваного html-файлу.

Процедура створення html-файлу тесту реалізується за допомогою заповнення відповідних полів (назва тесту, поле введення заголовка тесту, номер варіанта, кількість завдань у тесті, час, що відводиться на тест і ін.) в основному вікні конструктора.

Кількість можливих варіантів відповіді передбачено не більш 6-ти. У разі потреби вставки в текст яких-небудь графічних об'єктів (креслення, фотографії, чи схеми складні математичні вираження, отримані, наприклад, за допомогою вбудованого в Word редактора формул Microsoft Equation) варто використовувати команду "Вставити картинку". Аналогічним образом здійснюється вставка графіки у текст варіантів відповідей. Правильні варіанти відповідей відзначаються "прапорцями" у полях введення пропонованих варіантів відповідей.

Конструктор надає можливість виконання двох типів операцій–вставки графічних об'єктів ("Вставити картинку") і організації стандартного html-посилання на будь-який інший об'єкт, що має URL-покажчик ("Послатися на …")... Використання гіперпосилань істотно розширює можливості тестування, дозволяючи використовувати для цього матеріали, що знаходяться в будь-якім місці мережі Інтернет, а також включати в тест медіа-дані (відео- і аудіофайли), що будуть відтворюватися на клієнтському комп'ютері за допомогою додатків, зв'язаних з конкретним типом файлів.

Загальний обсяг пам'яті, відведений під програмне середовище W-TK на жорсткому диску складає не набагато більше за 1,2 МВ. З них exe-модуль має розмір близько 820 КВ, а інше потрібно для help-файлу допомоги. Таким чином, запропоноване інструментальне середовище являє собою простий і зручний в роботі засіб формування навчальних і контрольних тестів для Web-мережі. Будучи інваріантною до предмета навчального курсу, програма "Web-тест конструктор" дозволяє будь-якому викладачу - неспеціалісту в сфері інформаційних технологій розробляти мультимедійні навчальні програми, призначені для використання як у корпоративних комп'ютерних мережах, так і в глобальній мережі Інтернет. Це істотно полегшить процес предметного наповнення курсів дистанційного навчання, а також буде сприяти більш швидкому впровадженню найсучасніших і ефективних Web-технологій.


Зміст Вперед Назад

Skype на iphone на skype-fan-club.ru.