Етнокультурні проблеми політичного процесу в Україні: Колективна монографія. – Львів, 2001.

Зміст
Вперед
Назад


УДК 323.15

Галина Луцишин

Національні меншини та політичний процес в Україні

З початку 90-х років, із становленням національних держав, питання національних меншин на пострадянському просторі все частіше привертає увагу науковців. Перспективи щодо внутрішнього розвитку новостворених держав та зародження демократії тісно пов’язані із проблемою національних меншин. Ставлення до національних меншин в основному залежить від типу політичного середовища в державі. В Україні воно змінювалось по-різному, в залежності від типу політичного режиму, однак сьогодні це питання залишається одним із актуальних у державотворчому процесі. Із зародженням демократичного устрою та становленням громадянського суспільства, участь національних меншин в суспільно-політичному житті помітно активізувалась.

Досвід показує, що поведінку національних меншин великою мірою зумовлює як політична, так і економічна ситуація в державі. Якщо в країні проживання політична нестабільність, а економічна ситуація є гіршою, а ніж на історичній батьківщині, то можна очікувати зростання певних негативних явищ.

Ключовим питанням для розвитку громадянського суспільства, яке перебуває в процесі творення і включає в себе різні національні меншини, є такий статус цих національних меншин, за яким би одночасно відбувалось їх включення в громадянське суспільство, ототожнення з територією проживання. Саме мирне співіснування різних національних меншин дає можливість державі успішно розвиватись, є джерелом політичної та соціальної стабільності. Демократичне суспільство дає можливість національним меншинам забезпечити свій культурний розвиток, отримати відповідний статус у суспільстві та доступ до органів політичної влади.

Світова практика свідчить про те, що діяльність національних меншин не обмежується лише проблеми культури і мови. Рано чи пізно цей процес переходить у політичну площину, і тому національні меншини слід розглядати і як важливий політичний фактор.

З часу проголошення України незалежною державою, роль національних меншин помітно зросла. Зокрема, аналізуючи розвиток національних меншин за останні роки, відбувається інтенсивна політична інтеграція національних меншин у внутрідержавні процеси, а також значно посилюється роль національних меншин у міжнародних процесах.

Виходячи із найважливішого питання – які умови мусять виконуватися, аби національні меншини визнали державу проживання за свою, при цьому не втрачаючи власної етнічно-культурної автохтонности, більшість політиків дають очевидну відповідь – слід віддати перевагу умові рівноправ’я, і всі проблеми будуть вирішені. Усунення бар’єрів, зокрема, надання можливості спільної участі у функціях влади на різних, не лише місцевих рівнях, зміцнення співпраці із державами, які є рідними для національних меншин, сприяє творенню громадянського суспільства.

Слід також визнати, що політична інтеграція національних меншин останнім часом є особливо динамічною. Не є новиною, що поліетнічний склад України так чи інакше відбивається на позиціях різних політичних сил і в свою чергу використовується ними в своїх політичних цілях. Більшість політиків добре усвідомлює можливість впливу національних меншин, адже на сьогодні на території України проживає понад 110 національностей, а це, звісно, значний політичний потенціал, компактний електорат, компактна сукупність людей, у яких є спільні проблеми.

Характеризуючи діяльність національних товариств в Україні за останні роки, можемо стверджувати, що окрім забезпечення національних та культурних потреб, рівень політичної активності національних меншин значно зріс і є характерним для найчисельніших та суспільно активних – росіян, євреїв, поляків, угорців, румунів.

Емпіричним матеріалом для нашого дослідження стали документи, які характеризують діяльність національних меншин – звернення, програми, матеріали конференцій, плани роботи національних товариств, матеріали в мас-медіа, преса національних товариств тощо. Усі ці матеріали свідчать про те, що окремі національні товариства вирізняються особливою активністю, а також чітко простежуються мобілізаційні процеси національних меншин. Національні спільноти, захищаючи свої інтереси, окрім культурних, мовних та релігійних проблем, часто висувають вимоги щодо пропорційного розподілу влади між представниками усіх національностей, які проживають в державі. Це закономірне явище, яке характерне для усіх суспільств, однак система його вирішення великою мірою залежить від рівня демократичності самого суспільства.

Останнім часом значно зросли мобілізаційні процеси національних меншин, зокрема, це об’єднання представників національних меншин для здійснення певної мети чи цілі у сфері суспільно-політичних відносин. Політична мобілізація національних меншин виражається перш за все налагодженням тісних комунікацій, проведення спільних заходів чи акцій, висловлення своєї активної позиції щодо прийняття тих чи інших політичних рішень. Досвід показує, що процеси політичної мобілізації національних меншин активізуються найчастіше напередодні проведення важливих загальнодержавних акцій, зокрема, виборів різних рівнів. Доволі часто можна спостерігати створення на основі національних товариств різних політичних об’єднань та організацій, через як представники національних меншин мають можливість активніше брати участь у політичних процесах держави. На сьогодні в Україні діє більш як 300 громадських товариств національних меншин, 23 з яких мають всеукраїнський статус.

Особливу роль за умов політичної мобілізації національних меншин, як і інших груп загалом, відіграють такі фактори, як "мотив небезпеки" і так званий "принцип справедливості". Саме ці фактори є ефективними в умовах політичної мобілізації і їх часто застосовують як політичні гасла. До того ж політична мобілізація національних меншин може бути обумовлена не тільки конкуренцією різних етнонаціональних, вона також може стати результатом державної політики. Адже роль держави і її інститутів у сфері етнічної політики визначається насамперед тим, що держава встановлює і регулює права національних меншин в межах своєї території.

Досліджуючи питання політичної мобілізації національних меншин Східної та Центральної Європи, сучасний дослідник Т.Буккволь у своїй книзі "Україна та європейська безпека" наголошує, що етнічна мобілізація часто спричиняється позбавленням членів етнічної групи можливостей досягнення кар’єри в політичному чи економічному житті з причин етнічного походження. В Україні єдиним обмеженням для отримання високих посад в політиці або на державний службі є вимога володіння українською мовою. Автор також наводить дані, що етнічні росіяни обіймають понад 20% високих посад в українській політиці та на державній службі, що відповідає відсотку російського населення в Україні. Т.Буккволь також наголошує, що в Україні діє доволі ліберальна політика щодо етнічних росіян, що, на його думку, пояснюється перш за все великою чисельністю російського населення. Водночас, чисельність російського населення не може бути достатньою для домінування в політичному житті.

Важливими чинниками політичної мобілізації національних меншин можна назвати такі як інституційний (об’єднання навколо певної політичної партії чи організації), лідерський (об’єднання навколо певної особи, лідера), проблемний (загальнозначуща проблеми для певної національної меншини). Вплив на рівень політичної мобілізації національних меншин мають і зовнішньополітичні фактори, зокрема, політика окремих держав та політичні лідери країни, з якою ідентифікується дана етнонаціональна група.

Не менш важливу роль у становленні політичної мобілізації національних меншин відіграють такі категорії як авторитетність організацій, які представляють ту чи іншу національну меншину, наявність впливових лідерів серед представників національної меншини. Аналізуючи діяльність національних меншин, можна говорити і про ряд інших категорій, що стимулюють розвиток політичної мобілізації національних меншин. Зокрема, це компромісність -- готовність певної національної меншини до співпраці з іншими, відкритість у співпраці.

Досвід показує, що саме напередодні проведення важливих політичних акцій, які матимуть певне значення для подальшої діяльності національних меншин, рівень політичної мобілізації представників національних меншин значно зростає. Саме під час виборчих кампаній різного рівня, або ж під час загострення певних соціально-політичних чи економічних проблем можна спостерігати посилене бажання представників національних меншин діяти разом, стимулювати вирішення тих чи інших питань, впливати на хід подій. Скажімо, спостерігається створення на основі певних національних товариств національних рухів чи політичних партій. Останні події на етнополітичному просторі України свідчать про те, що для вирішення тих чи інших проблем, можливе об’єднання в окремі організації представників кількох етнічних груп.

Чи не найважливішу роль за умови політичної мобілізації національних менш відіграє ідеологічний фактор. Практично всі об’єднання національних меншин створюють певну ідеологію, яка скріплює їх групову солідарність. Ідеологічний чинник виступає доволі сильним фактором, який стимулює до об’єднання та подальших дій.

Загалом прийнято вважати, що політична мобілізація національних меншин забезпечує їх внутрішню єдність. Однак можна спостерігати, що внаслідок політичної мобілізації національним меншинам не так часто вдається діяти як монолітним формаціям. Часто об’єднання у потужніші структури супроводжується боротьбою за лідерство у новоствореній організації між представниками об’єднань національних меншин. Останнім часом такі суперечки можна було спостерігати у стосунках єврейських національних товариств. Доволі часто відбуваються розколи в середині самих національних об’єднань. Такі процеси спричиняються найчастіше тим, що окремі групи національних товариств намагаються отримати певне визнання і підтримку зі сторони насамперед представників влади.

Багатьох аналітиків і по сьогодні не полишає дивувати той факт, що політична мобілізація національних меншин, зокрема, на сьогодні найбільшою мірою це стосується росіян, активізувалась на Заході України. У Львові, за ініціативи російських національних товариств, було створено Конфедерацію національних товариств західних областей України, до якої увійшли національні товариства росіян, євреїв, поляків і німців. Не може не цікавити і те, що ж стало основою мобілізації здавалося б доволі різних етнічних спільнот, які мають дещо різні переконання щодо розвитку України (наприклад, росіяни і поляки) та наскільки великим є фактор впливу представників російських національних товариств. Конфедерація національних товариств західних областей України доволі чітко визначила своє місце у політиці, виступила проти місцевої влади, вважаючи, що вона ігнорує закони України, які мають на меті захищати інтереси національних меншин. “Досвід участі у виборах 1998 року показав: бажання національних товариств законним шляхом делегувати своїх представників до органів влади зустрічає активну протидію зі сторони влади. Тільки з допомогою об’єднання зусиль всіх національних товариств можна досягнути реальних результатів. Мета створення Конфедерації – домогтися впливу національних меншин на владу в регіоні, пропорційно до їх вкладу у розбудову держави і її економіки” [1}. У зверненні Першого з’їзду Конфедерації національних товариств західних областей України до Президента Л.Кучми, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України від 06.021999 року, йдеться, зокрема, про те, що в західних областях України є “непоодинокі випадки дискримінації особистості за національною ознакою, практично не вирішуються проблеми розвитку освіти рідною мовою. В більшості областей представники національних спільнот не залучаються до участі в діяльності як представницьких, так і виконавчих владних структурах” – йдеться в документі. Цікаво також, що Координаційна Рада Конфедерації національних товариств західних областей України виділяє окремі пункти щодо діяльності національних меншин, зокрема: ”...пункт 3.2 Встановлювати безпосередні контакти із політичними партіями, позавладними та громадськими, в тому числі правозахисними організаціями, з метою пояснення своєї позиції та нормалізації політичного становища навколо проблеми національних меншин в регіоні; 3.3 Ініціювати розробку та прийняття правових нормативних актів Верховною Радою, президентськими та владними структурами держави, адміністраціями областей та міст, що гарантують дотримання законних прав громадян нетитульної нації регіону”[2]

Отримавши непоганий розголос в регіональних мас-медіа, на підтримку Конфедерації виступили регіональні представництва Комуністичної та Соціалістичної партій. На сьогодні Конфедерація чи не найактивніше поводить себе серед організацій, створених за національним принципом. Вона також виступила ініціатором створення ряду всеукраїнських національних організацій. Однак на противагу Конфедерації національних товариств Західних областей України, у Львові було створено Раду національностей Львівської області. Зокрема, голова ради нацменшин облдержадміністрації, голова вірменського культурного товариства Азад Амізян так прокоментував ситуацію, що склалась: ”Чотири товариства давно виступають від імені всіх національних організацій, пропагуючи втручання в політику України та висловлюючи незадоволення діяльністю уряду. Це – російське, польське, німецьке, єврейське товариства. Вони створили Конфедерацію національних Західних областей України. Тому ми змушені були теж об’єднатися, щоб довести свою непричетність до цих поглядів”[3]. Однак це об’єднання є менш потужним, оскільки воно менш чисельне.

Не можна не помітити і того факту, що, починаючи із минулого року, “російський фактор” все активніше завойовує нові позиції у суспільно-політичному житті України. Такі російській організації як “Русский Совет Украины”, “Украинское общество русской культуры “Русь”, “Конгресс русских организаций Украины”, “Русское собрание” (таких організацій на Україні більше 30) активізують свою діяльність не стільки у культурному напрямку, скільки посилили рівень політичної мобілізації і почали об’єднувати навколо себе інші національні товариства. Особливу роль для політичної мобілізації відіграв перший з’їзд росіян України, який відбувся у травні 1999 року. А вже з серпня минулого року російські національні товариства приймають рішення про створення “Русского Движения Украины”. Також ведеться співпраця російських національних товариств із політичними партіями, які декларують у своїх програмах захист інтересів російських національних меншин. Як приклад, можна навести спільні дії Товариства російської культури “Русь” та Слов’янської партії України, коли вони виступили з підтримкою виступу голови Держдуми РФ Г.Селезньова в парламенті України щодо створення Союзу України, Білорусі та Росії. [4]

Окремим пунктом “Русского Движения Украины” стоїть питання активної участі у парламентських виборах у 2002 році, а також участь у виборах до органів місцевого самоврядування та участь у формуванні виконавчої влади всіх рівнів. Планується також, що на основі “Русского движения Украины” найближчим часом буде створено політичну партію, а згодом блок політичних партій.

В одному з інтерв'ю, голова Конфедерації національних товариств Західних областей України Олександр Свистунов наголосив -- "Донедавна нас "розтягували" по різних партіях. Наше завдання - об'єднати наші голоси, згуртуватися, аби всі проблеми вирішувати самим"[5]

Такі кроки пояснюються перш за все тим, що для того, щоб висунути свого кандидата на парламентські вибори, національним громадським об’єднанням потрібно: конституювати себе як партії; вступати у виборчі блоки партій (можна і неофіційно), для того, аби до списку кандидатів у депутати було включено їхнього представника; висувати кандидата зборами громадян певної національності або ж ініціювати самовисунення відповідного кандидата і підтримати його. Щодо виборів на місцях, то у цьому випадку ситуація дещо простіша, оскільки законодавство надає право висунення кандидатів на місцевих виборах громадським організаціям, зокрема, і національно-культурним об’єднанням, що з успіхом на сьогодні здійснюють представники національних меншин, що компактно проживають на певних територіях.

Під час президентської виборчої кампанії представники “Русского движения Украины” наголошували, що вони не підтримуватимуть на виборах жодного з кандидатів в президенти, проте висунули перед всіма кандидатами свої вимоги. Основними аргументами таких дій було перш за все те, що поки що російський суспільно-політичний рух не має особливого політичного впливу. Однак вже сьогодні чітко простежується активізація цього руху, що свідчить про активну підготовку до парламентських виборів.

Окрім таких загальновідомих питань як розвиток національної культури, надання російській мові статусу державної мови, “Русское движение Украины” все активніше закликає до створення міждержавного союзу Росії, Білорусі та України, що має далеко неоднозначні наслідки для нашої держави. Недавно за ініціативою росіян України створено ще одну всеукраїнську національну організацію – Міжнаціональний форум України, який ставить перед собою передусім політичні завдання. Зокрема, це “активна участь національних товариств у суспільно-політичних процесах та здійсненні державної політики; підтримка політичних сил, які підтримують мету Форуму і сприяють реалізації прав національних товариств у всіх сферах суспільного, політичного та культурного життя країни” [6]

Важливо зауважити і той факт, що новостворені національно-культурні об’єднання росіян набувають характеру політичних сил, а точніше, стають так званими політичними партіями національного змісту . Цю теорію ще раз підтверджує створення Міжнаціонального форуму України, для якого головним завданням у діяльності є перш за все участь національних товариств, очолюваних звісно представниками російської національної меншини, у суспільно-політичних процесах держави. Як неодноразово декларувалось її лідерами, ця організація боротиметься за права російської мови, територіальну автономію, а також простежить, аби під час перепису 2001 року бойків, гуцулів і козаків не записували українцями. Неодноразово звучать заклики того, що представники національних меншин мають підтримати одні одних на виборах до місцевих Рад. Процеси політичної мобілізації національних меншини свідчать про те, що на сьогодні представники російських національних товариств прагнуть закріпити своє лідерство над іншими національними групами, і намагаються перетворити їх на так звану “групу підтримки”.

Високим рівнем політичної мобілізації вирізняються і єврейські національні організації в Україні. Проте тут швидше потрібно говорити не стільки про кількісний показник, скільки про стійке становище у суспільстві.

Коли деякі національні меншини вирізняються своєю категоричністю щодо вирішення тих чи інших питань (росіяни, поляки), то більша частина євреїв завжди спиралась на прагматизм з переходом на службу до владних інституцій. Серед найбільш суспільно та політично активних єврейських організацій на сьогодні можна назвати дві -- Єврейську Конфедерацію України та Об’єднану єврейську общину України. Представники ЄКУ попередньо неодноразово заявляли, що не будуть брати участі у виборчих кампаніях, проте часто наголошувалось, що на підтримку Конфедерації можуть розраховувати перш за все представники демократичного напрямку.

Безперечно, що керівників обох організацій можна швидше назвати підприємцями, а ніж політиками (В.Рабінович, Г.Суркіс, С.Максимов, Є.Звягільський та ін.). Головною ціллю для цих об’єднань є перш за все можливість активного розвитку свого бізнесу, що практично є неможливим без сприяння вищого керівництва влади. Те, що об’єднавчі процеси постійно зростають свідчить і той факт, що на початку 1999 року в Києві за рішенням уповноважених представників 27 єврейських товариств України створено Головну координаційну раду єврейських товариств України. Лідери Ради вважають, що це “повинно серйозно підвищити авторитет єврейської общини в Україні”[7]. Лідери єврейських національних товариств здійснюють активну діяльність на міжнародному рівні, зокрема, останнім часом здійснено офіційні візити до США, де представники єврейських товариств України провели переговори як із представниками ряду міжнародних організацій, так і з представниками вищих владних інстанцій США. Це відкриває ще однин напрямок діяльності для національних меншин -- можливість брати участь у міжнародних відносинах, презентуючи і відстоюючи інтереси держави, в якій вони проживають.

Представники національних товариств і самі національні меншини добре усвідомлюють той факт, що більшість проблем, які сьогодні стоять перед ними буде вирішено у залежності від того, наскільки пропорційним буде кількість їхніх представників в органах влади різних рівнів. Саме це виступає чи не головним чинником політичної мобілізації національних меншин на сучасному етапі. Аналіз показує, що національні меншини, домагаючись свого політичного становлення, намагаються визначитись щодо своїх політичних інтересів. Зокрема, національні меншини виявляють бажання щодо створення своєї політичної партії, своєї політичної еліти, мас-медіа та ін. Світовий досвід свідчить про те, що це доволі прийнятна та оптимальна форма політичного життя національних меншин. Однак як це здійснюватиметься в Україні, покаже час.

Література

1. Создана Конфедерация национальних обществ западних областей Украини // Бюллетень общественного движения “За солидарность и народовластие”. -- 1998 -- №1. -- c.12
2. Заява Координаційної Ради національних товариств західних областей України м.Львів, 13.12.1998
3. Чого прагнуть нацменшини? // Поступ.-- 1999. -- 25 лютого.
4. Общество русской культури “Русь” и Словянская партия поддерживают виступление Г.Селезнева в парламенте Украини // Інтерфакс України. --1998. -- 29 вересня.
5. О.Свистунов: "Ми не просто росіяни, ми росіяни України” // "Високий замок", -- 1999. -- 4-6 травня.
6. Программа Межнационального Форума Украини (основние положения). Принята 6 февраля 2000 года.
7. О.Акиншина. Создан координационний совет єврейской общины Украины // Факты и комментарии. -- 1999 -- 30 января.


Annotation

Halyna Lutsyshyn

NATIONAL MINORITIES IN THE UKRAINIAN PROCESS

The role of national minorities in the Ukrainian society has increased considerably Ukraine has been proclaimed an independent state. The analysis of the development of national minorities in the recent years proves that the increasingly active political integration of the minorities into the internal policy process takes place. Besides, their role in the international relations increases. The polyethnical compositions of the Ukrainian population influences, this way or another, all so diverse positions of various politikal forces. The latter, more often than not, use this polyethnicity for their own political benefits. The mobilization processes in the minorities have increased considerably in the resent years. One of the examples is the integration of the representatives of various national minorities undertaken to influence social and political situation in a certain way.


Етнокультурні проблеми політичного процесу в Україні: Колективна монографія. – Львів, 2001.

Зміст
Вперед
НазадВідомі роботодавці представляють свої вакансії. Чудова робота у Львові. наращивание ресниц москва Хабаровск перевод инструкций! перевод на немецкий